معرفی

مشخصات فردی

علیرضا امیرتیموری

نام - نام خانوادگی : علیرضا   امیرتیموری

پست الکترونیکی : ateimoori@iaurasht.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : ریاضی کاربردی - تحقیق در عملیات
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

سوابق اجرایی

- عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی رشت از سال ۱۳۷۸ ادامه دارد.

- مشاور تحقیقاتی بانک ملت تهران - ۱۳۸۰ الی ۱۳۸۲.

- مدیر پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی رشت - ۱۳۸۲ الی ۱۳۸۵.

- مشاور تحقیقاتی بانک صادرات استان گیلان – ۱۳۸۳  الی ۱۳۸۵.

- معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی رشت- ۱۳۸۵ - ۱۳۹۱.

- رییس کمیته منتخب دانشگاه آزاد اسلامی رشت- ۱۳۸۶ - ۱۳۹۰.

- رییس کمیته تخصصی جذب اساتیدریاضی دانشگاه آزاد استان گیلان- از ۱۳۸۸ - ادامه دارد.

- عضو کمیته منتخب دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان- از سال ۱۳۸۸ - ۱۳۹۱.

- رییس شورای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان- از سال ۱۳۸۸ –۱۳۹۱

- رییس شورای انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان- از سال ۱۳۸۸ - ۱۳۹۰

- عضو کارگروه فرهنگی سازمان بازرسی استان گیلان- ۱۳۹۰.

- مشاور تحقیقاتی بانک صادرات استان گیلان – ۱۳۹۰  - ۱۳۹۲.

- دبیر شورای عالی سمای کشور ۱۳۹۲- ادامه دارد.

- عضو شورای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی علوم وتحقیقات- از ۱۳۹۰ -  ادامه دارد.

- عضو شورای تخصصی مرکزعلوم وفناوری های پیشرفته دانشگاه آزاد اسلامی علوم وتحقیقات

- مشاور تحقیقاتی بانک صادرات استان گیلان – ۱۳۹۱  الی ادامه دارد.

 عضویت در جوامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : علوم پایه - ریاضی

محل خدمت : دانشکده علوم پایه

مرتبه علمی : استاد

سمت اجرایی در دانشگاه : رئیس واحد

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

علیرضا امیرتیموری
علیرضا امیرتیموری

محل خدمت :
    دانشکده علوم پایه
مرتبه علمی :
    استاد
^