فعالیت های اجرایی گذشته - جوایز و تقدیر نامه ها

- پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی رشت - ۱۳۸۴

- پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی رشت - ۱۳۸۵

-  پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 3 (گیلان و مازندران) - ۱۳۸۵

-  پژوهشگر برتردانشگاههای استان گیلان - ۱۳۸۵

-  پژوهشگر برتر دانشگاههای استان گیلان - ۱۳۸۶

-  پژوهشگر برتر دانشگاههای استان گیلان – ۱۳۹۰

-  پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی منطقه  ۱۳۹۲ -۱۷

-  پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی رشت - ۱۳۹۲

- استاد نمونه در همایش تجلیل از اساتید نمونه دانشگاههای آزاد اسلامی کشور ۱۳۸۷

- معاون پژوهشی برتر دانشگاههای آزاد اسلامی منطقه ۳ (گیلان و مازندران) – ۱۳۸۹

- کسب رتبه ممتاز در تولید علم ریاضی کاربردی (از سوی سازمان مرکزی)

علیرضا امیرتیموری
علیرضا امیرتیموری

محل خدمت :
    دانشکده علوم پایه
مرتبه علمی :
    استاد
^